به نظر شما علت ایجاد مشکلات در چیست؟
(41.37%) 96
بلد نبودن خودمان
(16.81%) 39
مسائل فرهنگی
(20.25%) 47
مسائل مالی
(21.55%) 50
دخالت دیگران

تعداد شرکت کنندگان : 232