به نظر شما علت ایجاد مشکلات در چیست؟
(41.66%) 95
بلد نبودن خودمان
(17.10%) 39
مسائل فرهنگی
(19.73%) 45
مسائل مالی
(21.49%) 49
دخالت دیگران

تعداد شرکت کنندگان : 228